Welcome to

RBRU-RMS

ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University : RBRU-RMS) เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย เพื่อจัดเก็บ และนำเสนอข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ผู้วิจัยสามารถเสนอหัวข้อวิจัย ตามแหล่งงบประมาณต่าง ๆ ที่เปิดรับข้อเสนอตามปีงบประมาณ และสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบออนไลน์ เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาทุนการวิจัย และจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูล เพื่อรองรับการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

Image description